+ 387 51 348 515

ОСНИВАЊЕ

Центар за социјални рад, са сједиштем у Бањој Луци, основан је одлуком Скупштине општине Бања Лука од 05.03.1974. године. Центар је имао својство правног лица и статус радне организације без ОУР-а која врши послове од посебног друштвеног интереса. Центар је преузео послове, односно правни је сљедбеник Завода за социјални рад Бања Лука. Права оснивача вршила је Скупштина општине Бања Лука. У току 1993. године извршено је усклађивање дјелатности са Законом о јавним службама. Центар за социјални рад конституисан је као јавна установа. У току 1998. године извршено је усклађивање дјелатности са Законом о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања . У оквиру регистроване дјелатности (Остали социјални рад у установама без смјештаја – 85322) Центар за социјални рад Бања Лука обавља следеће послове:
  • Пружање савјетодавних услуга
  • Социјална помоћ и усмјеравање дјеце и омладине
  • Рад са усвојеницима
  • Рад на спречавању злостављања дјеце и других лица
  • Одлучивање о праву на социјалну помоћ
  • Сједиште Центра је у Бањој Луци, Гундулићева 31.

ВИЗИЈА

 Јавна установа „Центар за социјални рад” Бања Лука је установа са јавним овлаштењем која жели пружати висококвалитетне услуге социјалног рада кроз модел водитеља случаја и утицати на унапређење социјалне заштите у најширем смислу у Граду Бања Лука.

МИСИЈА

 Установа са јавним овлаштењима којој су повјерени послови социјалне, породично правне и дјечије заштите; Истраживање потреба у локалној заједници праћење и проучавање социјалних потреба, идентификовање будућих корисника, планирање, пројектовање и организовање социјалних акција, лобирање и информисање заједнице; Активности на покретању иницијатива, стручне подршке, координације и супервизије, те евалуације реализације услуга које су делегиране партнерима; Превентивни програми у заједници; Развијање услуга усмјерених ка подршци породици са циљем смањења социјалне искључености и смањења сиромаштва. Стално унапређење система управљања квалитетом и квалитета пружених услуга