Политика квалитета


Развијајући услуге по приступу ”клијент у центру пажње”, улога сваког запосленог у Јавној установи „Центар за социјални рад” Бања Лука је да заједно са клијентима истражи и процијени, како би клијент пронашао најефикасније рјешење за задовољавање својих потреба уважавајући реално стање у локалној заједници. Уважавајући најбољи интерес клијента, орјентисани смо на развој мјешовитог система услуга кроз сарадњу са јавним установама, НВО и приватним сектором. Примјењујући законе, политике и стратешке документе и уз јасно дефинисање правила и процедура сарадње, у свом раду користимо специјалистички приступ уз поштовање стандарда и квалитета услуга социјалног рада.

Визија


Јавна установа „Центар за социјални рад” Бања Лука је установа са јавним овлаштењем која жели пружати висококвалитетне услуге социјалног рада кроз модел водитеља случаја и утицати на унапређење социјалне заштите у најширем смислу у Граду Бања Лука.

Мисија


Установа са јавним овлаштењима којој су повјерени послови социјалне, породично правне и дјечије заштите; Истраживање потреба у локалној заједници праћење и проучавање социјалних потреба, идентификовање будућих корисника, планирање, пројектовање и организовање социјалних акција, лобирање и информисање заједнице; Активности на покретању иницијатива, стручне подршке, координације и супервизије, те евалуације реализације услуга које су делегиране партнерима; Превентивни програми у заједници; Развијање услуга усмјерених ка подршци породици са циљем смањења социјалне искључености и смањења сиромаштва. Стално унапређење система управљања квалитетом и квалитета пружених услуга.