Оснивање


Центар за социјални рад, са сједиштем у Бањој Луци, основан је одлуком Скупштине општине Бања Лука од 05.03.1974. године.
Центар је имао својство правног лица и статус радне организације без ОУР-а која врши послове од посебног друштвеног интереса. Центар је преузео послове, односно правни је сљедбеник Завода за социјални рад Бања Лука. Права оснивача вршила је Скупштина општине Бања Лука.
У току 1993. године извршено је усклађивање дјелатности са Законом о јавним службама. Центар за социјални рад конституисан је као јавна установа.
У току 1998. године извршено је усклађивање дјелатности са Законом о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања . У оквиру регистроване дјелатности (Остали социјални рад у установама без смјештаја – 85322) Центар за социјални рад Бања Лука обавља следеће послове:

  • Пружање савјетодавних услуга
  • Социјална помоћ и усмјеравање дјеце и омладине
  • Рад са усвојеницима
  • Рад на спречавању злостављања дјеце и других лица
  • Одлучивање о праву на социјалну помоћ
  • Сједиште Центра је у Бањој Луци, Гундулићева 31.

    в.д. Директора је Мр Вера Сладојевић